Görsel algı

Görsel algı yeteneğini geliştirici CleverCube yetenek geliştirme oyununun içeriği:

Oyunlu görevleri teknik açıdan iki büyük gruba ayırabiliriz.

Oyunların bir bölümü a Gestalt işlevlerini, başka bir deyişle biçim-arkaplan ayrımı, incelenmiş olan biçimlerin tanımlanması ve arkaplandan ayrılmasını hedeflemektedir. Bu işlevlerin uygulanması sırasında uygulayıcı birey sözde edilgendir, başka bir deyişle resimleri yalnızca bakışlarıyla taramakta ve aradığı şekillerin ortaya çıkmasını beklemektedir. Bu görevlerin başarıyla yerine getirilmesi hiçbir kurala bağlı olmayıp yinelenen uygulamalar sinir sistemini Gestalt işlevinin uygun biçimde işleyişini sağlayacak duruma getirecektir. Bu işlev diğerlerinin yanı sıra harflerin öğrenilmesi ve ayırt edilmesi için de gerekli olan bir işlevdir.

Oyunlardan örnekler: Saklanma, şekil arama, çizimlerdeki eksik çizgilerin tamamlanması, noktalarla oluşturulmuş çizimlerin tanımlanması.

Oyunların diğer bölümü ise görsel algı üzerine kurulu zihinsel işlemleri harekete geçirme üzerine kurgulanmıştır. Şekilleri birbirinden ayırt edebilme becerisi, analitik bakış, analiz-sentez yeteneği bu bölümün kapsamında yer almaktadır. Bu işlemlerin yerine getirilebilmesi için göz hareketlerinin yönlendirilmesi, bazı görevler bağlamında alanda yön bulabilme ile sinir sisteminin ayrıştırıcı-düzenleyici şekilde çalışması gerekmektedir. Verilen görevler aşamalılık yöntemi sayesinde bu işlevlerin çocuklara öğretilmesini sağlamaktadırlar. Bu işlevler harflerin birlikte okunması ve yazma yeteneğinin kazandırılmasında vazgeçilmez olan işlevlerdir.

Dizi oluşturma, sınıflandırma, gruplandırma bir veya birden fazla bakış açısına göre gerçekleşir. Bu görevlerin başarıyla sonuçlandırılması için çocuğun kendi içinde kuralın bilincine vardırılması ve görevin yerine getirilmesi sırasında bu kuraldan yararlanması gerekmektedir. Sonuç olarak bu eğlenceli görevlerin yerine getirilmesinde daha üst düzeyde zihinsel işlevlerin harekete geçirilmesi gerektiğini görmekteyiz. Bu işlevler, diğer pek çok yeteneğin yanı sıra metin anlama ve matemetiksel düşünme yeteneğine de temel oluşturmaktadırlar.

Oyunlardan örnekler: Resmi oluşturan parçanın aranması, resim düzenleme, matriks, görsel ritm oluşturma, süreç oluşturma ile olayları bir veya birden fazla bakış açısına göre sıraya koyma, gruplandırma

Bu oyun seti görsel algıyla ilgili tüm yetenek alanlarının geliştirilmesi için uygun olup 13 ana görev çerçevesinde çok çeşitli oyun varyasyonları ile gittikçe zorlaşan görevlerin uygulanmasını olanaklı kılmaktadır.